•   

  காஞ்சனா-3 - 26-04-2019

  Date: 26-04-2019

  Time: 23:30 to 00:00

  2 வது மாபெரும் திகில் வாரம் Bern மாநகர் KINO ABC Kanchana-3 Movie Bala: 079 356 5617 , 031 332 4142 பெரியவர்களுக்கு: 20 SFR சிறியவர்களுக்கு: 10 SFR

 •   

  காஞ்சனா-3 - 27-04-2019

  Date: 27-04-2019

  Time: 23:30 to 00:00

  2 வது மாபெரும் திகில் வாரம் Bern மாநகர் KINO ABC Kanchana-3 Movie Bala: 079 356 5617 , 031 332 4142 பெரியவர்களுக்கு: 20 SFR சிறியவர்களுக்கு: 10 SFR

 •   

  காஞ்சனா-3 - 28-04-2019

  Date: 28-04-2019

  Time: 10:30 to 00:00

  2 வது மாபெரும் திகில் வாரம் Bern மாநகர் KINO ABC Kanchana-3 Movie Bala: 079 356 5617 , 031 332 4142 பெரியவர்களுக்கு: 20 SFR சிறியவர்களுக்கு: 10 SFR