•    

    புத்தாண்டும் புது நிமிர்வும்

    Date: 01-01-2019

    Time: 15:00 to 00:00

    Lycamobile , Lyca TV பேராதரவில் Life Consulting Gmbh , Life TruehandGmbh , LifeImmoo AG பிரதான அனுசரணையில் Manjari Sarees அனுசரணையில் 20 வது தடவையாக சுவிஸ் தமிழர் நடாத்தும் புத்தாண்டும் புது நிமிர்வும் Stadthalle dietikon Fondlistrasse 15 8953 dietikon zh