•   

    எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு-2018

    Date: 21-10-2018

    Time: 15:00 to 00:00

    தமிழீழ விடுதலையின் தடை அகற்றிகள் நினைவு சுமந்த… 31 வது ஆண்டு எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு. மாவீர வித்துக்களின் நினைவுகளை சுமந்தும் வணக்கம் செலுத்த அனைவரையும் அழைக்கின்றோம்..