•   

    கலை மாருதம் 2019

    Date: 14-04-2019

    Time: 15:00 to 00:00

    ஈழத்து கலைஞர்களின் மாபெரும் நட்சத்திர விழா கலை மாருதம் 2019 உங்கள் அபிமான கலைஞர்களுடன் பெர்லின் வாழ் அணைத்து கலைஞர்களும் சங்கமிக்கும் கலைவிழா.